Copy of LOGOS CPLEGAL

AML Compliance

El Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, també conegut com a AML Compliance és una eina fonamental pels subjectes obligats, per tal de crear una cultura preventiva d’aquest tipus concret de delictes.

pexels-cottonbro-5922467

Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)

El Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme, també conegut com AML Compliance és una eina fonamental per als subjectes obligats, per tal de crear una cultura preventiva d’aquest tipus concret de delictes.

En aquesta àrea pràctica, els serveis oferts seran els següents:

1. ELABORAR UN ESTUDI DE RISC INDIVIDUAL (ERI)

Elaboració de l’Informe d’Estudi de Risc Individual (ERI) de l’empresa, relatiu als riscos inherents de la companyia amb relació al delicte de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. L’objectiu serà determinar mecanismes de mitigació de riscos i garantir un risc residual baix o inexistent.

2. Implementació del Pla d'actuació: Manual de Procediments

Posada en marxa d’el Pla d’actuació estableix l’ERI, mitjançant el desenvolupament de Polítiques i Protocols específics, per tal de reduir els riscos en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

3. Pla de formació empresarial específic

Certificació del programa de formació a l’equip directiu i empleats de la companyia en matèria de prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme. Metodologia basada en formació teoricopràctica i sistema de qualificació a través d’examen de certificació de coneixements.

4. Assessorament a l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC)

Consultoria i assessorament permanent a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) de la companyia.

L’assessorament inclou reunions periòdiques de seguiment a l’OCIC, convocatòries i actes de reunions, i assessorament personalitzat.

5. Revisió anual del programa

Elaboració d’un Informe de Revisió anual amb relació a la situació de l’entitat, respecte dels seus models i mecanismes de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme en el moment de la revisió.

Per què has de triar CP Legal Consulting com a consultors en Prevenció de Blanqueig de Capitals?

CP LEGAL és la boutique de Corporate Compliance de referència al Principat d’Andorra.

Som un despatx professional especialitzat en Criminal Compliance, AML Compliance i IT Compliance.

Amb una dilatada experiència i trajectòria professional al Principat i als països veïns, prestem assessorament integral d’alta qualitat.

equip expert

El nostre equip està especialitzat en criminal compliance

+5 anys d'experiència

Tenim més de cinc anys d'experiència en el sector a Andorra i els països veïns

Andorra I Espanya

Oferim els nostres serveis tant a Andorra com a Espanya

Algunes coses que cal saber sobre
AML Compliance

AML és un acrònim de l’concepte en anglès Anti-Money Laundering que traduïm com Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC / FT).

El Blanqueig de Capitals és el mecanisme que utilitzen alguns delinqüents per dissimular l’origen il·lícit del seu patrimoni, introduint-se així en la circulació legal de diners. Amb el Blanqueig de Capitals es pretén que el patrimoni aconseguit d’una manera il·lícita tingui una aparença legal. Hi ha determinats sectors de l’activitat econòmica que, segons el legislador nacional, reuneixen una sèrie de característiques que els fan potencialment més perillosos, per a ser utilitzats per al Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

En aquest sentit, AML Compliance és un concepte utilitzat per descriure els controls i mesures legalment establertes, que han de complir determinats els subjectes obligats relacionats amb la prevenció, detecció i informació a l’Autoritat de Control que correspongui, sobre possibles activitats sospitoses de Blanqueig de Capitals.

Els Programes de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme, són obligatoris per als anomenats «subjectes obligats» i, aquests no són només els bancs. Els subjectes obligats són totes aquelles persones, entitats i organismes obligats a complir amb els requeriments establerts a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals nacional. Tenen la consideració de subjectes obligats les persones físiques o jurídiques que desenvolupen les activitats esmentades en la llei. Aquestes activitats procedeixen de sectors d’activitat econòmica concrets que, segons el legislador nacional, reuneixen una sèrie de característiques que els fan potencialment més perillosos, per a ser utilitzats per al Blanqueig de Capitals o al Finançament de Terrorisme.

Els sectors més coneguts són: a) subjectes obligats financers com entitats operatives de sistema financer, companyies i corredories d’assegurances en el ram de la vida i institucions de gir postal; b) subjectes obligats en l’exercici de la seva activitat com: comptables externs, assessors fiscals o auditors, notaris, advocats i altres professions jurídiques independents quan participin en determinades operacions, economistes, gestors i proveïdors de determinats serveis, agents immobiliaris, comerciants de joies, pedres i metalls preciosos, vehicles o obres d’art o antiguitats, casinos de joc, i entitats sense ànim de lucre.

Si la teva activitat professional o sector d’activitat es troba inclòs en el llistat que la Llei estableix com a subjectes obligats, és que pertanys a un sector econòmic que es considera potencialment perillós per a ser utilitzat per al Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Així, si ets considerat un subjecte obligat per la Llei, estaràs forçat a complir amb les exigències i requisits que s’estableixin en aquesta, relatius a la implementació de mesures de diligència deguda, obligacions d’informació i mesures de control intern.

Els subjectes obligats per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme s’han d’assegurar que els seus empleats coneixen les obligacions derivades de la mateixa.

En aquest sentit s’ha d’aprovar un Pla Anual de Formació amb les següents característiques:

  • La formació ha d’estar impartida tant a les persones que es relacionen directament amb el client com les que participen en les operacions lligades amb el client, així com tots els responsables de posar en funcionament les polítiques i procediments i els membres dels òrgans directius.
  • El contingut de la formació ha d’incloure coneixement general dels conceptes de PBC / FT, polítiques i procediments interns i, en tot cas, exposar informació actualitzada i adaptada a el lloc de treball i exposició dels participants.
  • S’ha de deixar constància de la determinació de les persones que assisteixen a la formació, el contingut, la freqüència, el mètode (presencial, virtual, externa) i, la verificació de l’assoliment i el grau d’aprofitament de la formació.