Copy of LOGOS CPLEGAL

Departament de les Tecnologies de la Informació (TIC)

Protecció de Dades i Privacitat

Servei d'adaptació a la LQPD.
Assessorament, consultoria i acompanyament diari pel compliment de la Llei.
Servei de formació empresarial.

Protección de Datos y Privacidad

– Servei d’adaptació a la LQPD. 

– Assessorament, consultoria i acompanyament diari pel compliment de la Llei. 

– Servei de formació empresarial.

Un projecte en 3 fases

T’acompanyem al teu projecte d’adaptació a la nova llei de LQPD, construint el projecte en 3 fases:

 

1. Fase de registre

 

2. Fase de procediments

 

3. Fase de formació

Autoritat de Control: Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Les 3 fases del projecte

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Delegats de Protecció de Dades, manteniment i consultoria per professionals certificats.

Delegat de Protecció de Dades

Desenvolupament de les tasques pròpies del seu càrrec enumerades a la normativa (art. 38.7 LPQD art. 23 Reglament d’aplicació LQPD), per un equip de professionals que compleixen amb els requisits, coneixements i qualificació (art. 38.5 LQPD i 22 Reglament d’aplicació LQPD).

 

En cas de contractació, el servei del Delegat pot ser extern o col·legiat, i inclou una sèrie d’hores de treball que l’empresa podrà aprofitar a efectes de consultoria.

Reunions periòdiques

Reunions periòdiques (mensuals, trimestrals o semestrals) per tal de portar el seguiment del projecte. Així mateix, el servei inclou la consultoria diària en matèria de privacitat.

Creació d'evidències

Elaboració de convocatòria de reunions amb ordre del dia específic. Redacció d’Actes de reunions on es va constar el contingut de la reunió, les decisions preses i les tasques a desenvolupar.

Autoritat de Control: Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Propietat intel·lectual (IP)

Serveis de marques, patents, gestió de domini i utilització de signes d'Estat.

Serveis de marques i patents

Assessoraments personalitzats a persones físiques o jurídiques per tal d’obtenir i gestionar les seves marques i patents al Principat d’Andorra.

Gestió de domini

Gestió de registre de noms de domini de DNS de segon grau: .ad

Utilització de signes d'Estat

Assessoraments personalitzats a persones físiques o jurídiques per tal d’obtenir l’autorització d’ús dels signes distintius d’Andorra.

 

Autoritat de Control: Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA).

Seguretat de la Informació

Programa de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) i Plans de continuïtat de negoci i recuperació de desastres (BCP/DR).

Programes de seguretat de la informació

Aplicació de mesures i controls amb l’objectiu d’aconseguir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de l’empresa. Treball conjunt amb el servei de Protecció de Dades.

Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)

Implantació de Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació

amb l’objectiu d’obtenir la certificació ISO/IEC 27001 + ISO 277001 (ISO/IEC 27009).

Plans de continuïtat de negoci i recuperació de desastres (BCP/DR)

Establiment de mesures per a garantir la continuïtat del negoci en cas de desastre (Business Continuity Pla / Disaster Recovery).

Smart Contracts

Assessorament en Smart contracts i tecnologia blockchain. Programació de Smart Contracts a la xarxa d’Ethereum, sota el llenguatge Solidity i estàndard ERC-20 i ERC-721.

 

Autoritat de Control: Agència nacional de ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD).

“La llibertat és el dret de fer allò que la llei permet”.

Montesquieu