Copy of LOGOS CPLEGAL

Departamento Tecnologías
de la Información (TIC)

Protecció de dades i privadesa

– Servei d’adaptació a la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (LQPD) i el Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals.

– Assessorament, consultoria i acompanyament diari pel compliment de la llei.

– Servei de formació empresarial.

Un projecte en 3 fases

T’acompanyem al teu projecte d’adaptació a la nova llei de RGPD, construint el projecte en 3 fases:

1. Fase de registre: Elaboració de Registre dActivitats del Tractament (RAT) + Anàlisi de Riscos i Avaluacions dImpacte (AREI).
2. Fase de procediments: Revisió i adaptació del tractament de dades de: clients, treballadors, alumnes, candidats, proveïdors, col·laboradors, sistemes de videovigilància, màrqueting, pàgines web i altres tractaments de dades relatius a qualsevol col·lectiu. Clàusules de consentiment, clàusules i cartells informatius, contractes de treball, contractes amb proveïdors, contractes de comanda del tractament, textos legals webs, protocols i polítiques internes, qualsevol altre document legal necessari.

3. Pla de formació: Plans de formació anual presencials, en directe o en línia amb test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial

Serveis de marques i patents

Aplicació de mesures i controls amb l’objectiu d’aconseguir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades de l’empresa. Treball conjunt amb el servei de protecció de dades.

Gestió de domini

Gestió de registre de noms de domini de DNS de segon grau: .ad

Utilització de signes d’Estat

Assessorament personalitzat a persones físiques o jurídiques per obtenir l’autorització d’ús dels signes distintius d’Andorra.

Delegat de Protecció de Dades

Desenvolupament de les tasques pròpies del seu càrrec enumerades a la normativa (art. 38.7 LPQD art. 23 Reglament d’aplicació LQPD), per un equip de professionals que compleixen amb els requisits, coneixements i qualificació (art. 38.5 LQPD i 22 Reglament d’aplicació aplicació LQPD).
En cas de contractació, el servei del Delegat pot ser extern o col·legiat, i inclou una sèrie d’hores de treball que l’empresa podrà aprofitar a efectes de consultoria.

Reunions periòdiques

Reunions periòdiques (mensuals, trimestrals o semestrals) per portar el seguiment del projecte. Així mateix, el servei inclou la consultoria diària en matèria de privadesa.

Creació d’evidències

Elaboració de la convocatòria de reunions amb ordre del dia específic. Preparació de les actes de reunions en les que es fa constar el contingut de la reunió, les decisions preses i les tasques a desenvolupar.

Programes de seguretat de la informació

Aplicació de mesures i controls amb l’objectiu d’aconseguir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades de l’empresa. Treball conjunt amb el servei de protecció de dades.

Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)

Implantació de sistemes de gestió de seguretat de la informació amb l’objectiu d’obtenir la certificació ISO/IEC 27001 + ISO 277001 (ISO/IEC 27009).

Plans de continuïtat de negoci i recuperació de desastres (BCP/DR)

Establiment de mesures per garantir la continuïtat del negoci en cas de desastre (Business Continuity Plan/Disaster Recovery).

Smart Contracts

Assessorament en Smart contracts i tecnologia blockchain. Programació de Smart Contracts a la xarxa d’Ethereum, sota el llenguatge Solidity i estàndard ERC-20 i ERC-721.

“La llibertat és el dret de fer allò que la llei permet”.

Montesquieu