Copy of LOGOS CPLEGAL

Departament de
Corporate Compliance

Compliance Penal

Programació de Models de Prevenció de Delictes a la companyia.
Configuració i gestió del Canal Ètic.
Serveis com a Compliance Officers de la mà de professionals.

Model de Prevenció de Delictes (MPD)

– Programació de Models de Prevenció de Delictes a la companyia.

– Configuració i gestió del Canal Ètic.

– Serveis com Compliance Officers de la mà de professionals.

Un projecte en 3 fases

T’acompanyem al teu projecte per elaborar un Model de Prevenció de Delictes (MED), en 3 fases:

 

1. Fase de registre

 

2. Fase de procediments

 

3. Pla de formació anual

Autoritat de Control: Batllia i Fiscalia.

Les 3 fases del projecte

Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC/FT)

Elaboració del Manual de Procediments de Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC).
Assessorament de l'Òrgan de Control Intern (OCIC).
Plans de formació anual.

Estudi de Risc Individual (ERI)

Confecció de l’Estudi de Risc Individual per determinar el nivell de risc global, en termes de PBC/FT que presenta la companyia

Manual de Procediments

Revisió i elaboració dels Protocols i Polítiques internes en matèria de prevenció BC/FT a través de corresponent Manual: mesures de diligència deguda, Declaracions d’Operacions Sospitoses (DOS), Mesures Restrictives, comunicacions i col·laboració amb la UIFAND i altres mesures de compliment. Configuració de mesures de control amb la designació d’un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i la creació d’un Canal Ètic.

Pla de formació anual

Plans de formació anual presencials, en directe o online. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

Serveis adicionals

Gestió del Canal Ètic (o Canal de Denúncies) i assessorament a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) de la companyia.

Autoritat de Control: Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND).

Plans d'igualtat

Configuració de Polítiques d'Igualtat i Diversitat ajustades a les necessitats de les empreses i a la nova regulació.

Fase d'estudi previ

Obertura de la negociació i constitució de la comissió negociadora.

Fase de diagnòstic

Recopilació i anàlisis de les dades requerides per conèixer el grau d’integració d’igualtat entre dones i homes a l’entitat.

Fase de disseny, aprovació i registre

Definició d’objectius, disseny de mesures, establiment d’indicadors de seguiment,confecció d’un calendari d’aplicació, aprovació i registre del Pla a seguir.

 

Fase d'implantació

Implantació de les mesures aprovades, comprovació del grau de desenvolupament d’aquestes mesures i valoració de resultats.

 

Fase d'avaluació

Valoració del grau de consecució dels objectius, resultat i impacte que ha tingut el pla d’empresa implementat.

 

Pla de formació anual

Plans de formació anual presencials, en directe o online. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

 

Autoritat de Control: Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Programes d'antifrau i anticorrupció

Programa de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres (BCP/DR).

Fase anàlisis

Revisió de la situació, estudi del context i desenvolupament d’un Informe de diagnòstic, juntament amb un mapa de riscos específic.

Fase de procediments

Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información con el objetivo de obtener la certificación ISO/IEC 27001 + ISO 277001 (ISO/IEC 27009).

Fase de formació

Plans de formació anual presencials, en directe o online. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

Autoritat de Control: Batllia i Fiscalia.

“La llibertat és el dret de fer allò que la llei permet.”

Montesquieu